kugleramme 2

Mogelijkheid dividend en berekenen alimentatie ondernemer

Voor het berekenen van de door een ondernemer te betalen partneralimentatie en kinderalimentatie is het belangrijk om vast te stellen welk inkomen een ondernemer redelijkerwijs aan zijn of haar onderneming kan onttrekken. Bij het vaststellen van de draagkracht van een ondernemer met een eigen B.V. wordt niet alleen gekeken naar het salaris dat de ondernemer aan zichzelf uitkeert. Hierbij dient dus niet alleen naar de beschikbare jaaropgave of salarisstrook gekeken te worden. Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan immers om verschillende redenen besluiten om een relatief laag salaris aan zichzelf uit te keren. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat de DGA minder loonbelasting wil betalen, geld wil oppotten in de vennootschap of dat hij een deel van de winsten aan zichzelf wil uitlenen (middels een rekening-courant). In een alimentatieprocedure zal de ondernemer zich op het standpunt stellen dat zijn draagkracht berekend moet worden aan de hand van zijn feitelijke salaris. Uit vaste rechtspraak blijkt echter dat ook de mogelijkheid van een aanvullende dividenduitkering tot een verhoging van de draagkracht van een ondernemer kan leiden.

Vanwege onze fiscale en cijfermatige kennis kunnen wij u goed adviseren bij alimentatiegeschillen.

Alimentatie en inkomen ondernemer

In een procedure zal beoordeeld moeten worden welk inkomen de onderneming kan onttrekken aan het bedrijf. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de financiële positie van de onderneming. Het gaat daarbij om het bedrag dat de ondernemer in redelijkheid aan zijn onderneming kan onttrekken als salaris, dividend of op andere wijze. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare liquide middelen en overige activa, de (kortlopende) schulden en overige verplichtingen. Ook het kunnen opnemen van gelden in rekening-courant kan de draagkracht van een ondernemer verhogen. Anderzijds zal ook rekening gehouden moeten worden met de continuïteit van de onderneming, pensioenverplichtingen en noodzakelijke investeringen.  Deze aspecten zijn mede van belang om vast te kunnen stellen of in aanvulling op het salaris een dividenduitkering mogelijk is.

De rechtbank kan in zeer complexe zaken zelfs een deskundige benoemen om het inkomen van de ondernemer vast te stellen.

Mogelijkheid dividenduitkering en alimentatie

Het beoordelen van de mogelijkheid om dividend uit te keren is dus zeer relevant voor het berekenen van partneralimentatie. SVZ advocaten kan u bijstaan bij het analyseren van de boekhouding en jaarcijfers. Voordat dividend kan worden uitgekeerd dient bijvoorbeeld een uitkeringstoets plaats te vinden. Dit betekent dat het bestuur moet toetsen of door een dividenduitkering niet de uitbetaling van opeisbare schulden en overige crediteuren in gevaar kan komen. Tevens dient een balanstest plaats te vinden. Er kan slechts dividend uitgekeerd worden voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden. Het standpunt dat een ondernemer dividend kan uitkeren, en daarmee meer alimentatie kan betalen, moet dan ook goed onderbouwd worden. SVZ advocaten kan u hierin bijstaan.

Rekening-courant en alimentatie

Er zijn veel ondernemers die structureel meer geld dan hun netto loon onttrekken aan hun eigen B.V. Feitelijk krijgen deze ondernemers een schuld aan de B.V. Het lenen van de eigen B.V. is fiscaal niet altijd toegestaan en de Belastingdienst kan de opnames aanmerken als verkapt loon of dividend. Bij een geschil over alimentatie is het echter van belang om aan te voeren en te onderbouwen dat naast het salaris structureel meer gelden worden onttrokken aan het bedrijf. Er bestaan dan argumenten om met een hoger inkomen te rekenen bij het bepalen van de draagkracht.

Advocaat nodig bij berekenen alimentatie ex-partner met onderneming?

SVZ Advocaten staat voor u klaar om u te ondersteunen en namens u de jaarcijfers te analyseren. Bovendien kunnen we in overleg met de accountant treden en vragen stellen over de totstandkoming van de jaarcijfers, waarbij we uw belangen zorgvuldig behartigen. Heeft u een advocaat nodig voor het berekenen van alimentatie, met name wanneer uw ex-partner inkomen genereert uit een onderneming? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de gespecialiseerde advocaten van SVZ. Meer informatie vindt u op onze pagina over alimentatieadvocaat in Hilversum.