potlood-getallen

Alimentatie advocaat Alkmaar

Bent u zoek naar een advocaat uit de omgeving van Alkmaar die gespecialiseerd is in alimentatie? SVZ advocaten uit Haarlem staat ondernemers bij in verschillende soorten procedures over alimentatie.  De procedure kan gaan om het betwisten van alimentatie, het verminderen van de hoogte van de alimentatie of juist het verkrijgen van alimentatie. Door onze financiële en fiscale kennis kunnen wij juist ondernemers uitstekend bijstaan als het aankomt op procedures over alimentatie.

Verlaging van de alimentatie van een ondernemer is allereerst mogelijk indien de omstandigheden zijn gewijzigd. Deze wijziging kan zien op de winstgevendheid van de onderneming of bijvoorbeeld een economische crisis waardoor de onderneming is geraakt. De wijziging kan echter ook spelen aan de kant van de alimentatieontvanger. Bij een werknemer kan bijvoorbeeld bij een ontslag of een verhoging van de woonlasten sprake zijn van een relevante wijziging van omstandigheden.

Verdiencapaciteit ontvanger alimentatie

Een alimentatieontvanger dient zich volgens de rechtspraak in te spannen om zoveel als redelijkerwijs mogelijk in het eigen levensonderhoud te voorzien. Dit betekent dat betaald werk gezocht dient te worden en onder omstandigheden cursussen gevolgd moeten worden. Heeft de alimentatieontvanger inmiddels een hoger inkomen of worden door de alimentatieontvanger geen aantoonbare inspanningen verricht om (hogere) inkomsten te verwerven? Dan kan ook dit een reden zijn voor verlaging van de partneralimentatie van de ondernemer. Ook over dit onderwerp kan een alimentatie advocaat van SVZ uit de omgeving van Alkmaar u nader adviseren.

Advocaat Alkmaar betwisten alimentatieschuld

SVZ advocaten voert daarnaast procedures voor ondernemers waarbij aan de rechtbank verzocht wordt om oudere beschikkingen over alimentatie alsnog met terugwerkende kracht aan te passen omdat destijds is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens. Ook uitspraken over partneralimentatie die al definitief vaststaan kunnen op deze grond worden aangevochten. Hierdoor kunnen alimentatieschulden van ondernemers uit het verleden in specifieke gevallen verminderd worden.

Advocaat Alkmaar bij spoedprocedure alimentatie

In spoedeisende situaties kan SVZ advocaten voor ondernemers een spoedprocedure starten bij de rechtbank waarbij op korte termijn schorsing of vermindering van de alimentatie kan worden gerealiseerd. Vanwege onze cijfermatige en fiscale kennis en ervaring met het procesrecht kunnen wij ondernemers uitstekend bijstaan bij het voeren van procedures om verlaging van de alimentatie te realiseren.

Verlaging alimentatie bij wijziging van omstandigheden

Volgens artikel 1:401 lid 1 BW kan een rechterlijke uitspraak over (partner)alimentatie worden gewijzigd indien de uitspraak door een wijziging van omstandigheden niet langer voldoet aan de wettelijke maatstaven. De procedure op grond van artikel 1:401 lid 1 BW kan voor een ondernemer betekenen dat hij in de toekomst geen of minder alimentatie hoeft te betalen. In de procedure ex. artikel 1:401 lid 1 BW kan worden aangevoerd en berekend dat de draagkracht van de ondernemer is verlaagd. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn in het geval dat:

 • De omzet van de onderneming is gedaald;
 • Er zakelijke schulden zijn ontstaan waarop moet worden afgelost;
 • Er belastingschulden zijn ontstaan;
 • Indien de financiële positie van onderneming is verslechterd door een crisis, denk hierbij aan de coronacrisis of een andere economische crisis;
 • Indien minder kasstromen beschikbaar zijn omdat hoge investeringen verricht moeten worden;
 • Indien de bank een krediet opeist;
 • Indien sprake is van een faillissement;
 • Indien de kosten van de onderneming zijn gestegen;
 • Indien de fiscale wetgeving wijzigt waardoor fiscale voordelen verminderen (denk aan aftrekbeperkingen hypotheekrente maar ook aan de aftrekbeperking van partneralimentatie zelf);
 • Indien in een nieuwe relatie een kind wordt geboren waarvoor een onderhoudsplicht bestaat;
 • Indien de woonlasten zijn gestegen.

Daarnaast kan de ondernemer in de procedure om de alimentatie verminderen stellen dat de behoeftigheid bij de ex-partner aan partneralimentatie is verminderd. Dit kan zich voordien in de volgende omstandigheden.

 • De ex-partner heeft hogere inkomsten verkregen;
 • De ex-partner verricht onvoldoende inspanningen om een hoger inkomen te verwerven;
 • De ex-partner heeft vermogen opgebouwd of schenkingen of erfenissen ontvangen;
 • De kinderen worden meerderjarig worden minder kosten gemaakt hoeven te worden;
 • De woonlasten van de ex-partner zijn verminderd.

SVZ advocaten staat ondernemers bij in procedures om de alimentatie te verlagen. Onze alimentatie advocaten maken gebruik van professionele software om de alimentatie te berekenen. Door onze fiscale en cijfermatige kennis kunnen wij de standpunten van de ondernemer en de gronden om de alimentatie te verlagen ook goed onderbouwen.

Aanvechten oude uitspraak alimentatie

Helaas komt het voor dat ondernemers in het verleden geen verweer hebben gevoerd in een procedure over alimentatie. Ook kan het voorkomen dat onvoldoende goed verweer is gevoerd waardoor de uitspraak van de rechtbank is gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Wellicht waren ten tijde van de procedure geen actuele jaarcijfers beschikbaar of is onvoldoende ingegaan op de financiële positie van de onderneming. SVZ advocaten staat ondernemers ook bij in procedures om de vastgestelde alimentatie uit oudere uitspraken met terugwerkende kracht aan te vechten. Op grond van artikel 1:401 lid 4 BW kan een beslissing van de rechter over alimentatie gewijzigd of geheel ingetrokken worden indien achteraf blijkt dat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Ook uitspraken die al in kracht van gewijsde zijn gegaan kunnen op deze wijze aangepast worden. Dus ook in gevallen waarin niet tijdig hoger beroep is ingesteld bestaan nog mogelijkheden.

Belangrijk is om te vermelden dat rechters in procedures terughoudend zijn met de verlaging van alimentatie met terugwerkende kracht. Naast een zeer goede onderbouwing is deze procedure met name doeltreffend indien alimentatieschulden zijn ontstaan doordat de alimentatie in het verleden foutief is vastgesteld.

Daarbij kunnen wij aan de hand van oudere jaarrekeningen, bankafschriften en contracten beoordelen of de beschikking in het verleden is gebaseerd op onjuiste dan wel onvolledige gegevens. In de procedure kan SVZ advocaten uw standpunt bepleiten en inzetten op verlaging van de alimentatie voor de ondernemer.

Advocaat bij spoedprocedure alimentatie

De normale procedures bij rechtbank waarbij wordt ingezet op verlaging van de alimentatie van de ondernemer duren vrij lang. In spoedeisende situaties is het mogelijk een spoedprocedure te beginnen waarbij op korte termijn de betaalverplichting van alimentatie aan de orde kan worden gesteld. Op grond van artikel 223 Rv is een spoedprocedure mogelijk in spoedeisende gevallen. Deze procedure om de alimentatie te verlagen lijkt op een kort geding procedure. Er wordt door de rechtbank op korte termijn een voorlopige voorziening gegeven die geldt tot in de bodemprocedure een definitieve beslissing is genomen. SVZ advocaten kan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank waarbij zowel om een definitieve uitspraak als een voorlopige voorziening wordt gevraagd. In de praktijk procederen wij bijvoorbeeld regelmatig bij de rechtbank over een schorsing van alimentatieverplichtingen in spoedeisende gevallen.

Hierdoor kan worden voorkomen dat de alimentatieverplichting doorloopt en de onderneming wordt geconfronteerd met invordering door een deurwaarder of het LBIO. In de spoedprocedure om de alimentatie van de ondernemer te verlagen zal geen diepgravend onderzoek worden ingesteld door de rechtbank. Er wordt op grond van de spoedeisende situatie slechts een voorlopig oordeel gegeven. Ook in deze procedure is echter een goede cijfermatige onderbouwing aan de hand van financiële stukken en alimentatieberekeningen van groot belang.

Neem contact op met SVZ advocaten uit de omgeving van Alkmaar indien u advies wil over het verkrijgen, betwisten of verminderen van alimentatie.