exit

Advocaat Amsterdam ontbinding overeenkomst

Bent u op zoek naar een advocaat uit de omgeving van Amsterdam die u kan adviseren over de ontbinding van een overeenkomst? Neem geheel vrijblijvend contact op met de specialisten van SVZ advocaten. De ontbinding van een overeenkomst is een belangrijk instrument zodra voortzetting van de contractuele verhoudingen ongewenst is vanwege een tekortschietende wederpartij. Bij overeenkomsten verplichten ondernemingen zich over en weer tot het verrichten van prestaties. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt er vanuit gegaan dat deze verplichtingen worden nagekomen. Bedrijfsprocessen worden hierop ingericht en de winstgevendheid van de onderneming is hier mede van afhankelijk. Indien contractuele verplichtingen niet juist worden uitgevoerd is het van belang om te onderzoeken of mogelijkheden bestaan om de overeenkomst te ontbinden.

Wanneer u als ondernemer te maken krijgt met een contractuele wederpartij die overeengekomen verplichtingen niet, niet tijdig of onjuist uitvoert bestaan er diverse mogelijkheden om hiertegen te ageren. U kunt er als ondernemer voor kiezen om een vordering tot nakoming in te stellen, al dan niet in combinatie met een vordering tot schadevergoeding. Onder voorwaarden kunt u uw eigen contractuele verplichtingen opschorten. Verder bestaan er mogelijkheden om de verbintenis van de wederpartij om te zetten in een vervangende schadevergoeding. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding van de overeenkomst kan gecombineerd worden met een vordering uit schadevergoeding. SVZ advocaten uit de omgeving van Amsterdam kan u adviseren over de mogelijkheden om een overeenkomst te ontbinden.

Advies advocaat Amsterdam ontbinding overeenkomst

Uit de wet volgt dat bij iedere tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting de mogelijkheid bestaat om een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit is slechts anders indien de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Van belang is dus om een analyse te maken van de aard en ernst van de tekortkoming en de gevolgen van een ontbinding voor de betrokken partijen. Indien de nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, dient tevens sprake te zijn van verzuim. De verzuimregeling naar Nederlands recht vereist in de meeste gevallen dat een ingebrekestelling wordt verstuurd met een sommatie waarin een redelijke termijn is opgenomen waarbinnen alsnog de contractuele verplichtingen nagekomen kunnen worden. Indien binnen deze termijn de prestatie alsnog niet verricht wordt ontstaat verzuim. Hierop bestaan diverse uitzonderingen. Indien een contractuele wederpartij bijvoorbeeld zelf verklaart niet te willen nakomen is geen ingebrekestelling vereist voor het aannemen van verzuim. Verder is sprake van verzuim indien in de overeenkomst een fatale termijn is opgenomen waarbinnen de contractuele prestatie verricht moet worden en deze termijn verstrijkt zonder dat de prestatie is verricht. Indien de schuldeiser zelf in verzuim is spreekt men van schuldeiserverzuim. Bij dit soort verzuim kan de schuldeiser de overeenkomst in beginsel niet ontbinden. Van belang is verder dat de ontbinding van de overeenkomst op voorhand kan worden uitgesloten in het contract. Indien sprake is van rechtsgeldig beding is in dat geval de ontbinding van de overeenkomst (meestal) niet mogelijk. Neem voor meer informatie over de verzuimregeling en de mogelijkheid om een overeenkomst te ontbinden contact op met SVZ advocaten uit de omgeving van Amsterdam.

Gevolgen ontbinding overeenkomst

De ontbinding van een overeenkomst heeft diverse gevolgen. De overeenkomst kan geheel ontbonden worden maar het is ook mogelijk dat de ontbinding ziet op een deel van de overeenkomst. Indien bijvoorbeeld te weinig goederen zijn geleverd kan de ontbinding van de overeenkomst zien op de goederen die niet zijn geleverd. Voor de goederen die wel zijn geleverd blijft de overeenkomst dan in stand. Het is aldus van belang om bij de ontbinding van de overeenkomst op zorgvuldige wijze uit te werken voor welk deel van de overeenkomst wordt overgegaan tot ontbinding. Uw advocaat van SVZ advocaten uit de omgeving van Amsterdam zal met u bespreken dat een belangrijk gevolg van de ontbinding van een overeenkomst is dat de verbintenissen die nog niet zijn uitgevoerd komen te vervallen. De nog niet uitgevoerde contractuele verplichtingen hoeven dan ook niet langer uitgevoerd te worden. Voor al uitgevoerde verbintenissen ontstaan ongedaanmakingsverbintenissen. De gevolgen van een ontbinding van een overeenkomst kunnen groot zijn. Indien u een analyse wenst te ontvangen van de gevolgen van een ontbinding van een overeenkomst in uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met SVZ advocaten.

Ongedaanmakingsverbintenissen bij ontbinding overeenkomst

Voor de prestaties die al wel zijn uitgevoerd ontstaan ongedaanmakingsverbintenissen bij ontbinding van de overeenkomst. Dit betekent dat partijen bij ontbinding van de overeenkomst, zo goed als mogelijk, elkaar in de toestand van voor de uitvoering van de overeenkomst terug moeten brengen. Omdat de ontbinding van de overeenkomst juridisch gezien geen terugwerkende kracht heeft werkt zij pas vanaf het moment van ontbinding. De al uitgevoerde verbintenissen blijven bestaan vanaf de periode van de sluiting van de overeenkomst tot het moment van ontbinding. Door de ontbinding ontstaan tevens nieuwe ongedaanmakingsverbintenissen. Dit betekent onder meer dat eerder verrichte prestaties niet onverschuldigd zijn verricht en dat de al verrichte leveringen goederenrechtelijke werking behouden. Doordat de levering voor ontbinding rechtsgeldig blijft kan dit bij een faillissement van de schuldenaar problemen geven. Bij ontbinding van een overeenkomst zal de curator in veel gevallen geen medewerking kunnen verlenen aan de uitvoering van de ongedaanmakingsverbintenissen. Daarnaast kunnen problemen ontstaan indien de schuldenaar het goed op zijn beurt aan een derde heeft geleverd. De ongedaanmakingsverbintenissen bij ontbinding van de overeenkomst kunnen in normale situaties wel degelijk worden afgedwongen en bij niet nakoming hiervan is de schuldenaar schadeplichtig. Indien u een ontbinding van een overeenkomst overweegt is het van belang om vooraf de gevolgen in kaart te brengen. Neem contact op met SVZ advocaten uit de omgeving van Amsterdam voor meer informatie over de ontbinding van overeenkomsten.

Prestaties die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden

Indien de al verrichte prestatie naar de aard van de prestatie niet ongedaan gemaakt kan worden, denk aan gegeven adviezen of andere dienstverlening, dient de waarde van de verrichte prestatie vergoed te worden. Over de waarde van de verrichte prestaties bij ontbinding van een overeenkomst kunnen de nodige discussies gevoerd worden. Van belang is dat zoveel mogelijk de objectieve waarde van de verrichte prestatie vastgesteld dient te worden indien de verrichte prestatie deugdelijk is geweest. Het gaat bij de objectieve waarde om de waarde die aan een vergelijkbare prestatie in het maatschappelijke leven normaliter wordt toegekend. Indien het gaat om een ondeugdelijke prestatie gaat het om de subjectieve waarde (de waarde die de prestatie daadwerkelijk heeft gehad voor de betreffende schuldeiser). In bepaalde gevallen zal deze waarde nihil zijn indien de overeenkomst zeer slecht is uitgevoerd.

Advocaat Amsterdam Ontbinding en schadevergoeding

De partij die overgaat tot ontbinding van de overeenkomst omdat de contractuele wederpartij toerekenbaar tekort is geschoten kan tevens aanspraak maken op een schadevergoeding. Bij de ontbinding van de overeenkomst aanspraak gemaakt worden op vergoeding van het positief contractsbelang. De schuldeiser dient in dezelfde vermogenssituatie te worden gebracht als ware het contract volledig en juist nagekomen. Ontbinding van de overeenkomst biedt dan ook de mogelijkheid om de contractuele banden te verbreken en een schadevergoeding te verkrijgen. Hierdoor kan niet alleen met een andere partij een overeenkomst aangegaan worden maar ook kunnen de nadelige gevolgen van het tekortschieten worden afgewenteld op de wederpartij. Neem contact op met SVZ advocaten indien u meer informatie wenst te ontvangen over de mogelijkheden om een schadevergoeding te verkrijgen bij ontbinding van de overeenkomst.

Een overeenkomst kan buitengerechtelijk ontbonden worden door middel van een schriftelijke verklaring. In beginsel kan een overeenkomst worden ontbonden zonder tussenkomst van de rechtbank. Indien partijen het niet eens worden over de ontbinding of de gevolgen van de ontbinding van de overeenkomst is veelal toch een gang naar de rechter noodzakelijk. In een procedure bij de rechtbank kan de rechter bepalen of de buitengerechtelijke ontbindingsverklaring rechtsgeldig is geweest. Een schuldeiser kan ook rechtstreeks aan de rechtbank vragen om de overeenkomst te ontbinden zonder dit eerst buitengerechtelijk te doen. De rechter beoordeelt of de ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. Tevens kan de rechter beslissingen nemen over de gevolgen van de ontbinding van de overeenkomst. Zo kan vastgesteld worden of en in welke mate een schadevergoeding is verschuldigd bij ontbinding van een overeenkomst. Verder kan de rechter uitspraak doen over de ongedaanmakingsverbintenissen.

Wij zijn actief in de regio: