Books

Schorsing/Non actiefstelling

Heeft een werknemer iets gedaan of juist niet gedaan wat absoluut niet door de beugel kan? Of wordt de werknemer daarvan verdacht? Dan is een schorsing/non-actiefstelling een veel gebruikt middel om nader onderzoek te kunnen doen of om als strafmaatregel op te leggen. Vaak is het de eerste stap richting een ontslag. Daarmee is het goed om u te laten adviseren over wat wel en niet mag, over de consequenties en de te volgen strategie. Ook voor een werknemer is het verstandig zich te laten adviseren als hij of zij geschorst wordt of op non actief wordt gesteld. Overigens is het goed om te weten dat er juridisch gezien geen verschil is tussen schorsing, non-actiefstelling en vrijstellen van arbeid.

Voorwaarden zijn dat het salaris en alle andere arbeidsvoorwaarden moeten worden doorbetaald en dat de schorsing tijdelijk is.

Schorsing/non actiefstelling

Schorsing/non actiefstelling is een straf, waarbij de werkgever de werknemer de toegang tot het werk ontzegt en hem (tijdelijk) verbiedt zijn werkzaamheden te verrichten. Aan de ene kant kan een schorsing dienen als ordemaatregel voorafgaand aan een ontslag. Aan de andere kant kan schorsing worden gebruikt als zelfstandige disciplinaire maatregel bij ongewenst gedrag.

Rechtspraak schorsing/ non actiefstelling

De schorsing/ non actiefstelling of vrijstelling van werkzaamheden is niet geregeld in de wet. Onder welke omstandigheden een werkgever een werknemer mag schorsen moet dus worden afgeleid uit de rechtspraak. Is een werknemer het niet eens met de schorsing, dan kan hij een procedure starten om de schorsing ongedaan te maken.

Is de bevoegdheid tot schorsing niet uitdrukkelijk overeengekomen, dan wordt een schorsing door de rechter alleen geaccepteerd als de werkgever hiervoor een zwaarwegende reden heeft. Dat is het geval als de werknemer zich zeer ernstig heeft misdragen of van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij de werknemer zijn functie nog langer laat vervullen. De rechter zal altijd een belangenafweging maken.

Loon

In beginsel moet de werkgever tijdens een schorsing/ non actiefstelling of vrijstelling van werkzaamheden het loon van de werknemer doorbetalen. Er mag alleen tot schorsing zonder doorbetaling van loon worden overgegaan, als de bevoegdheid daartoe is opgenomen in de cao, de arbeidsovereenkomst of een daarop toepasselijke reglement.

 

Een schorsing is een ingrijpende maatregel die niet zomaar kan worden toegepast. Voor de werkgever geldt dat de zaak wordt op scherp wordt gezet en in veel gevallen zal de werknemer juridische hulp inschakelen. Een goede voorbereiding is daarom van belang. Voor een werknemer geldt vaak dat deze van het een op het andere moment niet weer welkom is op de werkvloer en ook zal hij/zij geen toegang meer hebben tot de digitale omgeving. Dit kan zeer ingrijpend zijn en soms ook onterecht. Neem gerust contact op met een van de advocaten van SVZ advocaten om de mogelijkheden te bespreken.