ramen

Disfunctioneren

Disfunctioneren van een werknemer kent vele vormen. Het disfunctioneren kan blijken uit het niet meekunnen in de ontwikkelingen of het niet (kunnen of willen) voldoen aan redelijke verzoeken, maar ook uit ruziënd gedrag en bijvoorbeeld het plegen van diefstal.

Welke instrumenten heeft een werkgever om het functioneren van werknemers effectief bij te sturen? En hoe wordt een verbetertraject effectief ingezet? En wat als het functioneren niet verbetert? Hoe wordt een disfunctioneren-dossier opgebouwd?

Disfunctioneren

Disfunctioneren betekent dat een werknemer in zijn werk niet functioneert zoals van hem verwacht mag worden. Eigenlijk zoals de werkgever van hem verwacht en mag verwachten.

Er kunnen allerlei oorzaken en omstandigheden bestaan waardoor de werknemer in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet. Hij kan bijvoorbeeld het werk niet meer aan, het niveau van het werk ligt te hoog, hij blijkt onvoldoende mee te groeien met zijn functie, hij maakt te veel fouten of hij is slordig en chaotisch. Soms kan een werknemer zijn werk op zich goed verrichten en aan de gestelde functie-eisen voldoen, maar toch niet functioneren zoals de werkgever dat zou willen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de karaktereigenschappen van een werknemer niet aansluiten bij de bedrijfscultuur of bij de klantenkring van het bedrijf waar hij werkt.

Verbetertraject

Als sprake is van disfunctioneren, dan moet de werkgever de werknemer eerst een verbetertraject aanbieden. Een verbetertraject heeft een start- en een eindpunt. Binnen het traject moeten werkgever en werknemer hun uiterste best doen om het functioneren van de werknemer te verbeteren. Voor een geldig verbetertraject is het nodig dat de werkgever werknemer duidelijke, concrete en controleerbare afspraken maakt. Dat is belangrijk om daadwerkelijke verbetering te kunnen bewerkstelligen én te kunnen constateren, maar ook voor een eventueel ontslagdossier als het functioneren onverhoopt niet is verbeterd na afloop van het traject.

Ontslag vanwege disfunctioneren

Als sprake is van disfunctioneren, dan betekent dat niet meteen dat een dienstverband altijd zonder meer mag worden beëindigd. Pas als de werkgever aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan kan een werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Een van de voorwaarden is dat de werkgever, voor het ontslag, de werknemer gelegenheid moet geven tot verbeteren. Van de werkgever kan verwacht worden dat hij (eventuele) scholing biedt en bekijkt of de werknemer wellicht herplaatst kan worden.  Ook moet de werkgever, indien hij stelt dat de werknemer niet aan de functie-eisen voldoet, aantonen wat deze functie-eisen zijn. De werkgever moet ook aantonen dat deze functie-eisen zowel bij indiensttreding, gedurende de uitoefening van de werkzaamheden en tijdens de beoordelingen duidelijk aan de werknemers gecommuniceerd zijn.

Bij elk ontslag geldt dat er een redelijke grond moet zijn. De wet bepaalt met betrekking tot disfunctioneren dat die er is indien:

  • sprake is van disfunctioneren; én
  • de ongeschiktheid niet voertvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer; én
  • de werknemer daarvan tijdig in kennis is gesteld door de werkgever; én
  • de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werknemer voor scholing van de werknemer of door de arbeidsomstandigheden van de werknemer.

Naast deze redelijke grond moet herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie, binnen een redelijke termijn, niet mogelijk of niet redelijk zijn.

Een ontslag wegens disfunctioneren wordt kritisch getoetst door de rechter. SVZ advocaten kan de werkgever adviseren indien sprake is van een disfunctionerende werknemer, waaronder het vormgeven van een verbeterings- of disfunctioneringstraject en het opbouwen van een dossier. Ook een werknemer die wordt aangesproken op zijn functioneren kunnen wij adviseren en bijstaan.