mailboxes

Wijziging van arbeidsvoorwaarden

De hoofbestanddelen van de arbeidsovereenkomst, zoals functie, salaris, onkostenvergoedingen, etc. worden de arbeidsvoorwaarden genoemd. Wijziging van arbeidsvoorwaarden is mogelijk en betreft meestal de functie of het salaris van de werknemer. De wijziging kan echter ook een van de andere voorwaarden betreffen zoals de plaats waar de werknemer de werkzaamheden uitvoert of bijvoorbeeld de auto van de zaak. In beginsel is voor de wijziging van de arbeidsvoorwaarden toestemming nodig van zowel werknemer als werkgever. Echter een werkgever kan een wijziging van arbeidsvoorwaarden ook éénzijdig doorvoeren. Dat kan als in de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen, maar ook als er geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Wel wijzigingsbeding

Een eenzijdig wijzigingsbeding is een bepaling, meestal opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst, waarmee de werkgever zich het recht voorbehoudt om zonder instemming van de werknemer een of meerdere arbeidsvoorwaarden te wijzigen.

Op grond van de wet is het gebruik van het eenzijdig wijzigingsbeding wel aan een aantal strikte voorwaarden verbonden. Alleen als aan deze voorwaarden voldaan is, kan een werkgever van dit beding gebruik maken. De werkgever moet op basis van die voorwaarden aannemelijk maken dat hij een zwaarwegend belang heeft bij de wijziging. Dat belang moet zwaarder wegen dan het belang dat de medewerker heeft bij ongewijzigde instandhouding van zijn arbeidsvoorwaarden. Verder dient de werkgever de werknemer te compenseren voor de eventuele nadelige gevolgen van de wijziging.

Geen wijzigingsbeding

Als met de werknemer geen eenzijdig wijzigingsbeding overeen is gekomen, dan zal de werkgever in principe de instemming van de werknemer moeten hebben om de wijziging van de arbeidsvoorwaarden te mogen doorvoeren. De werknemer mag echter niet zomaar weigeren. Hij zal zich als goed werknemer moeten gedragen. De werkgever moet dan aannemelijk maken dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden op het werk, die het redelijkerwijs noodzakelijk maken om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Daarnaast moet de werkgever de medewerker een voorstel doen dat redelijk is gelet op alle omstandigheden van het geval. Tot slot zal de rechter toetsen of in redelijkheid van de medewerker verwacht kan worden dat hij dit voorstel accepteert.

Mocht voorgaande niet tot het oordeel leiden dat wijziging van de arbeidsvoorwaarden mag plaatsvinden dan kan wijziging wellicht nog plaatsvinden op op grond van de redelijkheid- en billijkheidsmaatstaf. Eenzijdige wijziging is dan mogelijk wanneer het handhaven van de bestaande situatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit is een zeer strenge norm en rechters nemen zelden aan dat hieraan voldaan is.

Voor meer informatie over wijziging arbeidsvoorwaarden, kunt u contact opnemen met SVZ advocaten.