Echtscheidingsregeling: voorbeeldsituaties renteaftrek tijdens echtscheidingsprocedure

Op grond van artikel 3.111 lid 4 Wet IB 2001 kan de echtgenoot die de woning verlaat, en dus niet langer de woning gebruikt als hoofdverblijf, de woning nog gedurende twee jaren mede als hoofdverblijf in aanmerking nemen. Er zijn veel verschillende situaties mogelijk. Hieronder wordt ingegaan op een aantal specifieke situaties. Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen.

U verlaat de woning en betaalt alle hypotheekrente

In het geval u de gemeenschappelijke woning verlaat en alle hypotheekrente door blijft betalen, kunt u slechts 50% van de hypotheekrente aftrekken. Indien de afspraken goed worden vormgegeven, kunt u de overige 50% van de hypotheekrente in aftrek nemen als betaalde partneralimentatie. Na vertrek uit de woning geeft u 50% van het eigenwoningforfait aan. Deze 50% van het eigenwoningforfait kan onder voorwaarden in aftrek worden gebracht als alimentatie in natura.

U verlaat de woning en betaalt de helft van de hypotheekrente

Wanneer ieder zijn eigen deel van de rente betaald, en u vertrekt uit de gemeenschappelijke woning, kunt u beiden uw deel van de betaalde hypotheekrenteaftrek in aanmerking nemen. Ook moet u beide 50% van het eigenwoningforfait aangeven. Het bedrag aan eigenwoningforfait over de periode dat u niet meer in de woning woonde mag u, bij juiste vastlegging van de afspraken, aftrekken zolang u gedurende de tweejaarstermijn de woning gratis ter beschikking stelt aan uw partner en het tevens deel uitmaakt van de alimentatieplicht.

U verlaat de woning en uw partner betaalt alle hypotheekrente

Wanneer u de woning verlaat en uw echtgenoot betaald alle rente, kan 50% van deze rente door uw ex-partner in aftrek worden gebracht. De overige 50% van deze rente kan in bepaalde gevallen in aftrek worden gebracht als alimentatie door uw ex-partner. Ook moet u beide 50% van het eigenwoning forfait aangeven. Het bedrag aan eigenwoningforfait over de periode dat u niet meer in de woning woonde mag u, bij juiste vastlegging van de afspraken, aftrekken zolang u gedurende de tweejaarstermijn de woning gratis ter beschikking stelt aan uw partner en het tevens deel uitmaakt van de alimentatieplicht.

U blijft in de gemeenschappelijke woning

In de situatie dat u in de gemeenschappelijk woning blijft wonen en u betaalt beiden uw deel van de rente, kunt u uw deel hypotheekrente in aftrek laten nemen van uw inkomen.  Daarnaast geeft u uw deel van het eigenwoningforfait op. Het deel van het eigenwoningforfait van uw partner is onder voorwaarden bij u belast als ontvangen alimentatie.

In de situatie dat u in de woning blijft wonen en alle rente betaald, geeft u uw deel van zowel het eigenwoningforfait op als de hypotheekrenteaftrek. Het bedrag dat u betaalt voor uw ex aan hypotheekrente kunt u aftrek brengen indien deze betaling als alimentatie kan worden aangemerkt.

U bent eigenaar van de woning maar u blijft niet in het huis wonen

Indien geen sprake is van een gemeenschappelijk woning (ook niet op grond van de huwelijkse voorwaarden) maar de woning eigenaar is van een van de partners geldt de volgende regeling. Dan geniet slechts de eigenaar  van de woning het inkomen uit de eigen woning (eigenwoningforfait) en kan alleen de eigenaar de (volledige) hypotheekrenteaftrek in aftrek brengen.

Indien de achterblijvende echtgenoot geen huur betaald als vergoeding voor het woongenot van de eigen woning en de woning ter beschikking wordt gesteld op grond van een alimentatieplicht, kan de vertrekkende echtgenoot het eigenwoningforfait aftrekken als betaalde partneralimentatie. Als er wel huur wordt ontvangen hoeft dit niet meegenomen te worden in de aangifte en kan tevens het bedrag van het eigenwoningforfait niet meer worden afgetrokken als betaalde partneralimentatie.

Als u de woning gaat verkopen wanneer ook uw ex uit uw eigen woning is vertrokken en de woning dus leeg staat, kunt u nog steeds de rente in aftrek brengen op grond van de fiscale verhuisregeling. Op grond van de verhuisregeling kunt u de hypotheekrente nog aftrekken, gedurende het kalenderjaar dat u de woning heeft verlaten alsmede de drie jaren daaropvolgend (zolang de woning leeg is en in de verkoop staat).

Uw echtgenoot is eigenaar van de woning maar u blijft in het huis wonen

De woning kan niet kwalificeren als eigen woning voor u, dus u kunt in geen geval de hypotheekrente in aftrek nemen. De woning behoort immers niet tot uw vermogen en dus kunt u geen eigenwoningschuld opnemen in de aangifte inkomstenbelasting. Indien u geen huur of vergoeding betaald voor het gebruik van de woning kan het gebruik van de woning in bepaalde gevallen worden aangemerkt als ontvangen partneralimentatie.