Advocaat berekenen schadeclaim kinderopvangtoeslag

Veel ouders die in het verleden recht hadden op kinderopvangtoeslag zijn gedupeerd door de Belastingdienst. Zij moesten ten onrechte bedragen terugbetalen, kregen geen betalingsregeling of moesten telkens weer informatie opsturen om hun gelijk te bewijzen.

In december 2020 heeft het kabinet besloten om gedupeerde ouders sneller te compenseren voor de schade die zij hebben geleden door de toeslagenaffaire. Alle gedupeerde ouders krijgen zo snel mogelijk € 30.000. Daarnaast worden schulden aan de Belastingdienst en andere overheidsinstanties kwijtgescholden.

Voor een aantal mensen is dit bedrag niet toereikend. Zeker niet als u uw bedrijf heeft moeten staken of uw huis heeft moeten verkopen. SVZ advocaten is een kantoor gespecialiseerd in fiscaal recht en aansprakelijkheidsrecht. SVZ advocaten kan u bijstaan bij het onderbouwen, aannemelijk maken, van uw schade. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan winstderving, hogere woonlasten of andere vermogensschade. Heeft u hulp nodig bij de berekening van de exacte schade? SVZ advocaten kan u hierbij helpen.

Wanneer heeft u recht op € 30.000?

Om recht te hebben op € 30.000 moet u voldoen aan drie voorwaarden:

 1. U moet zich hebben aangemeld bij de UHT (de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen);
 2. Uw kinderopvangtoeslag tussen 2005 en 2019 is onterecht stopgezet en/of u heeft onterecht kinderopvangtoeslag terug moeten betalen;
 3. U moest ten minste € 1.500 aan toeslag terugbetalen, óf uw recht op toeslag werd met ten minste € 1.500 verlaagd, óf u heeft geen persoonlijke betalingsregeling gekregen voor terugvordering van ten minste € 1.500.

Naar verwachting zullen veel ouders aan deze voorwaarden voldoen.

Wanneer was het stopzetten of terugbetalen van kinderopvangtoeslag onterecht?

De Herstelorganisatie Toeslagen beoordeelt aan de hand van uw persoonlijke situatie of het onterecht was dat uw kinderopvangtoeslag stop werd gezet, of dat u toeslag moest terugbetalen. Zoals gezegd zijn uw persoonlijke omstandigheden hierbij van groot belang. De Belastingdienst noemt zelf enkele voorbeelden waarin het stopzetten of terugbetalen meestal onterecht is:

 • U was betrokken bij een groepsonderzoek naar misbruik van toeslagen en uw kinderopvangtoeslag werd al stopgezet voordat het bewijs was beoordeeld;
 • U moest steeds opnieuw bewijsmateriaal en facturen blijven aanleveren om iets te bewijzen;
 • U moest de volledige kinderopvangtoeslag van een jaar terugbetalen, omdat er voor één maand een bonnetje ontbrak;
 • Iemand anders fraudeerde met uw persoonsgegevens;
 • U kreeg geen persoonlijke betalingsregeling om uw schulden bij Toeslagen af te lossen.

Wanneer heb ik geen recht op € 30.000?

In sommige gevallen heeft u geen recht op de vergoeding van € 30.000. Het gaat hierbij om de volgende gevallen:

 • Ouders die terecht kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen, doordat hun inkomen bijvoorbeeld was veranderd of omdat hun kind niet langer naar de opvang ging.
 • Ouders die problemen hadden met het kindgebondenbudget, of zorg- of huurtoeslag.
 • Partners van personen die kinderopvangtoeslag aanvroegen.
 • Mensen die nooit kinderen hebben gehad of hun kinderen nooit naar de opvang hebben gebracht.

Recht op volledige schadevergoeding

Als naar uw mening het bedrag van € 30.000 niet voldoende geholpen heeft, kunt u om een integrale beoordeling verzoeken. U heeft immers recht op een volledige schadevergoeding. Juist in dergelijke gevallen kan SVZ advocaten u bijstaan. Ons kantoor heeft ervaring met het berekenen van schade.

Indien u een integrale beoordeling vraagt, krijgt u een persoonlijk zaakbehandelaar bij de Belastingdienst die uw dossier bekijkt en uitzoekt waar u recht op heeft.  Hierbij wordt gekeken naar uw werkelijke schade. Door de Toeslagenaffaire heeft u wellicht uw eigen bedrijf moeten staken of heeft u noodgedwongen uw huis moeten verkopen. Dit brengt, naast de kosten die u hiervoor maakt, ook veel psychische problemen met zich mee. Voor dit soort materiële en immateriële schade is de Commissie Werkelijke Schade (CWS) opgericht. Ons advies is om de schade en de relatie van deze schade met het handelen van de Belastingdienst goed te onderbouwen.

Wat is werkelijke schade?

Als het gaat om werkelijke schade, kunt u denken aan:

 • Kosten voor hulp en bijstand aan uw gezin;
 • Kosten voor psychische hulp;
 • Vermogensschade;
 • Inkomensschade;
 • Etc.

Niet alle schade is makkelijk in cijfers uit te drukken, zoals emotionele schade. Om recht te hebben op een aanvullende schadevergoeding hoeft u niet alles te bewijzen. U moet wel aannemelijk maken dat de schade en de hoogte van de schade door de toeslagenaffaire is veroorzaakt. Het is dus belangrijk om een goede cijfermatige onderbouwing van de werkelijk geleden schade te maken. Door de financiële en fiscale kennis van SVZ advocaten kan een overtuigende en kloppende berekening worden gemaakt, zodat een maximaal bedrag aan schade gevorderd kan worden.

Kosten juridische bijstand toeslagenaffaire

Op dit moment is er al wel een vergoeding voor juridische bijstand. Vraag uw persoonlijk zaakbehandelaar om advies hierover. De Commissie Werkelijke Schade vergoedt de kosten voor rechtsbijstand. Het kan zijn dat niet alle kosten vergoed worden, maar er wordt gewerkt aan een regeling om gedupeerde ouders kosteloos onafhankelijke juridische ondersteuning te geven bij het hersteltraject Kinderopvangtoeslag. Begin februari wordt meer duidelijkheid gegeven over de inhoud van de regeling.

Update maart 2021: 

Vanaf 15 maart is er gratis rechtsbijstand beschikbaar voor elke ouder die de dupe is geworden van de Toeslagenaffaire. Deze rechtsbijstand wordt via de Raad voor Rechtsbijstand verleend. Aan deze regeling zijn twee voorwaarden gekoppeld:

 1. U heeft een procedure bij de Belastingdienst lopen die gaat over herstel van geleden schade in de toeslagenaffaire;
 2. U heeft géén rechtsbijstandverzekering die de volledige kosten van rechtsbijstand in het kader van de herstelregeling dekt.

De Belastingdienst vraagt geen eigen bijdrage van u voor deze gratis juridische hulp. Het inkomen of vermogen doet ook niet ter zake.

Heeft u reeds een advocaat ingehuurd en zijn de werkzaamheden al klaar? Helaas kunt u dan niet met terugwerkende kracht de gratis bijstand krijgen. De regeling ziet alleen op zaken die nog lopen of nog moeten beginnen op het moment dat de regeling van start gaat. De officiële startdatum is 2 maart 2021.

Deze regeling, die officieel ‘Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen Kinderopvangtoeslag’ heet, geldt niet voor de € 30.000 regeling. Als u van de Belastingdienst een melding heeft gekregen dat u geen € 30.000 krijgt, dan vindt alsnog een integrale beoordeling plaats. Tijdens deze integrale beoordeling kunt u wel gebruik maken van gratis rechtsbijstand.

Hoe werkt de regeling?

Als u gebruik wilt maken van deze regeling, dan dient u zich aan te melden bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad kan pas vanaf 15 maart ouders aan advocaten koppelen, omdat advocaten zich eerst nog moeten aanmelden voor deze regeling. De Raad voor Rechtsbijstand stelt u op basis van de door u verstrekte gegevens een aantal advocaten voor. U maakt zelf een keuze uit deze advocaten.

Mocht u al een advocaat hebben, dan kunt u dit aangeven bij de Raad. De Raad kan deze advocaat dan ‘toevoegen’, waardoor hij/zij u kunt blijven vertegenwoordigen. Let wel, de zaak moet nog wel bij de Belastingdienst in behandeling zijn.

Welke kosten worden vergoed?

De Raad voor Rechtsbijstand vergoed de kosten die de advocaat maakt om u bij te staan. Zij betalen de advocaat rechtstreeks.

De regeling voor gratis rechtsbijstand geldt alleen voor de herstelregelingen kinderopvangtoeslag, met uitzondering van de € 30.000 regeling. De regeling geldt niet voor andere procedures bij de Belastingdienst of Toeslagen. De regeling geldt ook niet bij een eventueel vervolgtraject bij gemeenten of andere instanties. Ook niet als dit traject het gevolg is van problemen die u hebt op het gebied van bijvoorbeeld schulden, huisvesting of werk.

Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *